Ochrana osobných údajov

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.klenotyhematit.sk spoločnosti Hematit Košice, s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 578 339 (ďalej len „Spoločnosť), v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol v prihláške na registráciu, na účely plnenia zmluvy na kúpu tovarov ponúkaných na internetovej stránke www.klenotyhematit.sk uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas so zasielaním ponúk služieb a produktov, zasielaním informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing).

Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Spoločnosti office@hematit.sk alebo na poštovej adrese Spoločnosti: Hematit Košice s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne.

Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené v prihláške na registráciu sú pravdivé.